top of page
4 (5)zlogo.jpg

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GALERIASZUM.PL

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep dostępny pod adresem www. GALERIASZUM.PL  prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem Sklepu jest: GALERIASZUM Agata Wójtowicz-Kujawska, 32-070 Wołowice, ul. Skawińska 79;  NIP :9451885867

3. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem

Sklepu.

4. Definicje:

 • Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 • Sprzedawca - osoba fizyczna będąca właścicielem Sklepu 

 • Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 

 • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. 

 • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.vetzoo.pl 

 • Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

 • Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu. 

 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 

 • Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 

 • Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 

 • Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 

 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 

 • Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

 • Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. 

5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu

przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2020r.

§2

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: Agata Wójtowicz-Kujawska, 31-235 Kraków, ul. Suche Łąki 23 

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: galeriaszum@gmail.com

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 510 263 631 

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy  : 11 1050 1445 1000 0090 9659 6409

 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. 

 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-17 

 

 

 §3

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu komputer,  telefon komórkowy. 

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 

 3. włączona obsługa plików cookies

§4

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych; adres e-mail 

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. 

 3. Założenie konta w Sklepie nie jest konieczne do dokonania zakupów w Sklepie.

 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie login i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. 

 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2.

 

 

§5

Dane osobowe Kupującego

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. 

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym. 

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 

 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

 

§6

Złożenie zamówienia w Sklepie

1. Zamówienia można składać dokonując zakupu poprzez platformę sklepu internetowego zamieszczonego na stronie galeriaszum.pl lub  pocztą elektroniczną 
na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. W celu złożenia Zamówienia należy:

 • ​​wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”; 

 • wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu) 

 • wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu lub zalogować się do Sklepu tym samym automatycznie podając swoje dane 

 • kliknąć przycisk “Zamówienie” 

 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie

§7

Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności :

- karta płatnicza

- platforma płatnicza PayPal

- zwykły przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy

Formy płatności określone są także w zakładce Płatności, Wysyłka i Zwroty.

Całkowita płatność za zamówienie to cena towaru plus koszt wysyłki.

Ceny podane w sklepie są cenami brutto

Koszty przesyłek określone są w zakładce Płatności, Wysyłka i Zwroty.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§8

Zawarcie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym. 

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. 

6. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

7. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

8. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§9

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

2.Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: 

 • W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej lub platformy płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

 • W przypadku płatności przelewem bankowym termin realizacji zamówienia jest liczony od dnia zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. 

§10

Reklamacje

1. Właściciel sklepu internetowego galeriaszum.pl oświadcza, iż towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu wzoru formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. 

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. 

6.Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 2 niniejszego Regulaminu. 

7. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

8. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów zamieszczonych w Sklepie, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§11

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. 

 4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. 

 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 

 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy  - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. 

 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  

 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. 

 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. 

 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. 

 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 12. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. 

 13. Kupujący pokrywa wszelkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tj. koszty opakowania, zabezpieczające towar przed zniszczeniem w czasie transportu

 14. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.  

 15.  Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane przez Sklep Internetowy.

 16. Koszty wysyłek do kupującego podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku gdy zwracana jest całość zamówienia. W przypadku zwrotu części zamówienia, koszt przesyłki do kupującego nie podlega zwrotowi.

 17. Produkty personalizowane (z imionami, datami, wykonane na zamówienie lub zmieniane na życzenie klienta) nie mogą zostać zwrócone.

 

§12

Własność intelektualna i prawo autorskie

1. Autorem wszystkich prac wizualnych zamieszczonych w Sklepie jest Właściciel Strony oraz Sklepu Galeriaszum.pl Właściciel Sklepu zwraca uwagę, iż zawartość Sklepu jest ściśle chroniona Prawem Autorskim, a więc wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu jest zabronione.

 

§13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 

 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 

 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

bottom of page